Klávesvé zkratky

tisk

Zřizovací listina Obecní knihovny v Petrovicích u Blanska

Zastupitelstvo obce Petrovice schválilo na svém zasedání dne 17.března 2005 , č.j. Z3/52-2005 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů výše uvedených zákonů (dále jen knihovna) s účinností od 1.dubna 2005
 1. Knihovna je organizační složkou obce Petrovice ICO 00636771
 2. Knihovna nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a povinností.
 3. Sídlem knihovny je Petrovice č. p.134 4.Evidovaná na MK ČR 0294/2002

I. Účel zřízení

Účelem zřízení knihovny je zaručení rovného přístupu všem bez rozdílu k veřejným knihovnickým a informačním službám, vymezených knihovním zákonem. Knihovna je základní knihovnou s univerzálním knihovním fondem. Je součástí systému knihoven a dalších institucí, vykonávajících informační, kulturní a vzdělávací činnosti.

II. Předmět činnosti

 1. Knihovna buduje univerzální knihovní fond se zřetelem k informačním a kulturním potřebám občanů všech sociálních a národnostních skupin obce. Buduje a využívá fond regionální literatury a tiskovin obce. Shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o obci.
 2. Aktivně propaguje a zpřístupňuje své knihovní a informační fondy individuálním i institucionálním uživatelům, a to jak absenčními výpůjčními službami a kopírovacími službami.
 3. Poskytuje i využívá meziknihovních služeb z knihovních fondů jiných knihoven .
 4. Zajišťuje přístup k informacím, zprostředkovává informace ze státní správy a veřejné samosprávy. Využívá k tomu a uživatelům zpřístupňuje knihovnické a další informační zdroje. Umožní přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení. Za stanovených podmínek umožní přístup k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení.
 5. Pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní akce podporující hlavní poslání a činnost knihovny.
 6. Při zajišťování knihovních fondů a služeb občanům kooperuje s regionálním oddělením Městské knihovny Třebíč. Obsah, formy i podmínky spolupráce jsou předmětem zvláštní smlouvy.

II. Vedení knihovny

 1. Knihovník je jmenován a odvoláván zastupitelstvem obce.
 2. Knihovník odpovídá zřizovateli za činnost knihovny, za hospodaření s obecním majetkem, svěřeným knihovně do užívání, i za správnost nakládaní s finančními prostředky podle platných právních předpisů a pokynů zřizovatele.

III. Hospodaření knihovny

 1. Hospodaření knihovny je součástí hospodaření obce a je vázáno na rozpočet obce. Finanční částka na zabezpečení činnosti knihovny je každoročně stanovena v rámci rozpočtu obce.
 2. Knihovna hospodaří s finančními zálohami, které jí poskytuje obec ze svého rozpočtu. Své výdaje hradí knihovna z těchto záloh. Příjmy knihovny jsou příjmy obce, knihovna je odvádí na účet obce
 3. Knihovna nakládá se svěřenými finančními prostředky podle pokynů zřizovatele a ve stanovených termínech musí provést vyúčtování zálohy.
 4. Dalšími finančními zdroji knihovny mohou být např. účelové dotace (granty), finanční dary, sponzorské příspěvky ap. Účelové dotace, finanční dary a sponzorské příspěvky musí být zaúčtovány tak, aby byl prokázán účel jejich využití.
 5. Získané finanční prostředky je knihovník povinen odevzdat do rozpočtu obce.
 6. Knihovní fond, movitý a nemovitý majetek, který knihovna pro svou činnost využívá, je majetkem obce a knihovna k němu má právo hospodaření.

IV. Závěrečné ustanovení

 1. Knihovna je zřízena na dobu neurčitou.
 2. Tento statut nabývá účinnosti dnem 1.4.2005
 3. Při změně podmínek bude statut novelizován.

V Petrovicích dne 17.března 2005
Paulík Vladimír, starosta obce

Petrovice - obecní knihovna

Otevírací doba
 Pondělí
 16.00 - 18.00
 Středa
 16.00 - 18.00

V ostatní dny možnost návštěvy knihovny po tel. domluvě na čísle 733 602 712.